1

راه‌های برای خلاصی از الهام نامی در همگناه شناخته

News Discuss 
بدین ترتیب، پادشاهی اسرائیل به دو بخش تقسیم میشود: اسرائیل در شمال به مرکزیت سامریه و به رهبری یربعام؛ یهودا در جنوب تحت فرمانروایی رحبعام بود، با اورشلیم به عنوان پایتخت آن. تنخ میگوید در زمان سلیمان اسرائیل محور اصلی معاملههای بازرگانی در بینالنهرین بحساب میآمد و ثروت کلانی https://israelab18n.blogkoo.com/-44589670

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story